Informacja Rekrutacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Precision HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 zwana dalej jako: Precision HR.
 2. Kontakt z Precision HR jest możliwy: za pomocą poczty e-mail office@precisionhr.pl, za pomocą telefonu: +48 12 307 01 70, drogą pocztową: ul. Miodowa 19/18, 31-055 Kraków.
 3. Precision HR powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą poczty e-mail daneosobowe@precisionhr.pl, za pomocą telefonu: +48 12 307 01 70, drogą pocztową: ul. Miodowa 19/18, 31-055 Kraków.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Precision HR w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy oraz przyszłych procesów rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Precision HR zostały przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio Precision HR w formie CV.
 6. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. za pomocą poczty e-mail office@precisionhr.pl, za pomocą telefonu: +48 12 307 01 70, drogą pocztową: ul. Miodowa 19/18, 31-055 Kraków lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Precision HR.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Klienci Precision HR w związku z realizacją celów rekrutacyjnych.
 8. Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców:
 • potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe;
 • podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane
  z rekrutacją;
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Precision HR lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Precision HR w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Precision HR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora danych Precision HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora czyli ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).